Kongsvingers GK på Liermoen Golf- og friluftspark har gjort en stor jobb med å tilrettelegge området for fritidsaktiviteter, sommer som vinter; for turgåere, skiløpere og rullestolbrukere. De har også fått mye støtte til og heder for arbeidet med kulturminner.

De tok tidlig initiativ til et tett og godt samarbeid med de andre brukerne av området, og fikk kontakt med ressurspersoner både i klubb, kommune, fylke og skoler. Klubbens innsats og arbeid har gitt klubben gode relasjoner til omverdenen, mye positiv omtale og flere medlemmer. Her er noe av det to av ildsjelene i prosjektet, Alf Mathias Lilleengen og Tom Skyrud, selv sier:

Medlemmene er den store ressursen

Medlemmene er viktige! For å drive en golfklubb er det viktig å få til den brede dugnaden. Den skaper eierskap, bidrar til samhold, skaper en sosial arena medlemmene imellom og styrker klubbidentiteten. Dugnader reduserer også kostnadene og viser omverdenen en golfklubb som tar ansvar i lokalsamfunnet. Ikke minst i et prosjekt som dette er de en uvurderlig ressurs.

Samarbeid er en nøkkel til suksess

Ved anlegg av golfbane finnes en reguleringsplan som legger føringer for bygging og drift av anlegget. En konsekvensutredning vil avdekke ulike krav til eller muligheter for tiltak. Vi måtte tidlig ta et lederansvar og se på samarbeidspartnernes behov og interesser.

Det var innlysende å innlede samarbeid med grunneier, kommunen og potensielle friluftsinteresserte i lokalmiljøet.  Vi klarte å engasjere personer med kulturfaglig kompetanse, folkehelse, kompetanse på tilskuddsordninger og virkemiddelapparat, politikere, salg og markedsføring. Ikke minst viktig er det å kartlegge mulige ressurser blant medlemmene.

Og så er det viktig å være tålmodig. Det tar litt tid å komme fram til en vel fungerende samarbeidsform med forskjellige partnere.

Det finnes midler å få

Det viste seg at det finnes en rekke tilskuddsordninger for tiltak som knytter seg til etablering, utvikling og drift, som vi har benyttet oss av: Tilrettelegging av friluftsliv og folkehelsetiltak, merking, opparbeiding og vedlikehold av turstier, merking og formidling av kulturminner, forvaltning av utmarksressurser, altså dyre- og planteliv, og selvsagt etablering av idrettsanlegg gjennom spillemidler.

Men man må også se «utenfor boksen». Et godt eksempel på det er prosjektet «Historiske fingeravtrykk». Dette ble ledet av Kongsvinger kommune. Her ble kulturminner som forteller om endringer i kulturlandskapet, merket og formidlet. Skoleelever deltok gjennom undervisning i «Den kulturelle skolesekken», og klubben samarbeidet med billedkunstneren Dag Skedsmo, Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og ikke minst grunneierne Anne og Jens Chr. Delphin for å tilrettelegge og formidle lokalhistorien.

Vi anbefaler alle klubber som har kulturminner på eller ved golfbanen, om å utnytte dette til klubbens og lokalsamfunnets beste.

Gode samarbeidsprosjekter

Sammen med skoleklasser har Kongsvingers GK laget illustrasjoner blant annet av en dyregrav – en «ulvestue». Illustrasjonene er satt inn i «kikkekasser» ved kulturminnene, og alle som ferdes i området kan dermed få et innblikk i hvordan kulturminnene var bygd opp og hvordan de fungerte. Selve merkingen av kulturminnet er gjort med blå pinner med grønn topp. All «golfmerking» med pinner gjøres kun på selve golfbanen, ikke utenfor denne.

Klubben har også foretatt skilting, merking og formidling av kulturhistorie med utgangspunkt i Turistforeningens skilt. Skiltet forteller at dette er en møteplass, og tilleggsinformasjonen inneholder plassnummer, koordinater for kartplassering, nærmeste hjertestarter og nødnummer til alarmsentralen. Sentralen har oversikt over alle møteplassene og vet hvordan de best kan nås, enten med bil eller helikopter. Generelt ønsker alarmsentralene flere slike skilt.

Kongsvinger Golf og Friluftspark – Liermoen
www.kongsvingergolf.no
post@kongsvingergolf.no
Tlf. 906 29 200