Nye registreringer av kulturminner innebærer en kildedel og en feltdel. Kildedelen handler om å samle relevant forhåndsinformasjon. Jo mer man vet om et kulturminne før man oppsøker det i felten, desto bedre kan man beskrive det.

Før man går ut i felten, bør man gjøre seg kjent med eksisterende kilder. Man bør samle det som finnes av opplysninger om objektet og nærområdet, både offentlige og private planer, eiere, leietakere, brukere og friluftstilbud i området.

Feltdelen er de registreringer som gjøres ute i marka: oppmåling og registrering av stedskoordinater samt fotos og skisser. I feltarbeidet må det utvises forsiktighet
slik at ingenting blir forringet eller ødelagt, og det kan med fordel utføres sammen med erfarne medarbeidere.

Mer utførlig informasjon om feltarbeidet vil du finne i Riksantikvarens håndbok.