Kultur- og fornminner er alle spor etter menneskers liv og virke, også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Det kan være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar, både fra tidligere tider eller vår egen tid. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi kan være kulturminner. Kulturminner kan være faste eller løse. Et fornminne er et kulturminne fra før reformasjonen i 1537. 

Et kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Det kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, et fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger. Det er viktig å merke seg at kulturminner ikke behøver å være særlig gamle eller spesielt vakre for at man kan knytte dem opp til viktige kulturhistoriske forhold. Kulturminner som kan knyttes til kontroversielle sider av historien, får stadig større oppmerksomhet