Kulturminner har både kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdi. Forskjellige interessenter kan vurdere kulturminnets verdi ulikt, og vurderingen kan endres over tid.

Fylkeskommunen/Riksantikvaren har ansvar for automatisk fredete kulturminner. Kommunen har ansvar for verneverdige/nyere kulturminner. Husk at kulturminneloven er rettesnoren i alt arbeid, og den er overordnet.

KOMMUNEN tar normalt initiativ til og organiserer registrering av kulturminner, gjerne i tilknytning til utarbeidelse av en kommunal kulturminneplan. Dette på samme måte som fylkeskommunen lager fylkesplaner for kulturminner. Det anbefales å ta kontakt med kommunen, alternativt fylkeskommunen, i hvert enkelt tilfelle.

Kulturminner blir også registrert etter initiativ fra bl.a. historielag, skoler, golfklubber, foreninger og museer. For å kunne ivareta slike oppgaver er det uansett nødvendig at man har oppdatert kunnskap om lokalhistorie for å ha god og oppdatert kunnskap om  kulturminnene i kommunen.

Uansett hvordan arbeidet organiseres, har kommunen en hovedrolle som samfunnsutvikler og forvaltningsinstans lokalt, ikke minst gjennom det som følger av plan- og bygningsloven. Men kommunen har mange oppgaver og vil som regel verdsette private initiativ på dette området.

Dersom FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER skal kunne påvirke registreringsarbeidet, forutsetter dette at de lokale ressurspersonene involveres tidlig i arbeidet og gis en reell innflytelse over prosjektarbeidet.

Det er ingenting i veien for – og kanskje en fordel – at det nettopp er initiativtaker som blir prosjektleder.

GRUNNEIER må informeres om hva man tenker å foreta seg før man gjør noe, og må gis mulighet til å bli med på arbeidet.

TILTAKSHAVER har ansvar for at kulturminner ikke blir ødelagt. Kommunen eller fylkeskommunen må som forvaltningsinstans gjøre avklaringer med hensyn til ansvar for øvrig.

FYLKESKOMMUNENE har regionalt forvaltningsansvar for museums- og kulturminne- feltet. De har et bredt ansvar på kulturminneområdet med kulturminneloven som viktigste lovverk. Dette innebærer bl.a. å gjennomføre arkeologiske registreringer der det vurderes nødvendig. Fylkeskommunene er viktige høringsinstanser for saker som er underlagt plan-og bygningsloven. De er dessuten en utviklingsaktør som legger til rette for verdiskapning og formidling av kulturminner.
For golfklubber betyr dette at det på et tidlig tidspunkt bør etableres kontakt og samarbeid med grunneieren, kommunen, fylkeskommunen og aktuelle frivillige lag og organisasjoner for å finne en løsning til beste for kulturminnet og golfbanen. Det anbefales å etablere dialog og et nettverk med de rette personer og organisasjoner når man vil synliggjøre kulturminner til glede for golfere og allmennheten. 

RIKSANTIKVAREN vil kunne ha klare krav til hva som må gjøres, hvis det kan være aktuelt å nedbygge eller på annen måte forringe et kulturminne. Derfor er det anbefalt at man kontakter Riksantikvaren i god tid dersom dette er et tema. Riksantikvaren vil også kunne ha verdifulle synspunkter og råd når det gjelder sikring og synliggjøring av kulturminner.